Privacy Verklaring


Mindfulness centrum Haarlem, gevestigd met zijn traininglocatie in de Begijhof 20, 2011HE te Haarlem (postadres Duvenvoordestraat 84, 2013 AH Haarlem), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Www.MindfulnessCentrumHaarlem.nl Begijnhof 20 2011HE Haarlem, telefoonnummer 06-10250077


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindfulness Centrum Haarlem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Straatnaam, postcode, stad

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindfulnesscentrumhaarlem.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindfulness Centrum Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Mindfulness Centrum Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindfulness Centrum Haarlem tussen zit. Mindfulness Centrum Haarlem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Laposta om de mailingen te kunnen versturen, Dropbox om toegang tot Audiofiles ter beschikking te stellen en One.com web service provider om de gegevens in op te slaan; ticketkantoor om plekken voor workshops en evenement online te verkopen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindfulness Centrum Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de fiscale wetgeving die ons verplicht gegevens tot 7 jaar te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Mindfulness Centrum Haarlem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mindfulness Centrum Haarlem gebruikt cookies van google analytics en facebook op deze website om de aantal bezoekers/lezers te monitoren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindfulness Centrum Haarlem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@MindfulnessCentrumHaarlem.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Mindfulness Centrum Haarlem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindfulness Centrum Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze data is geëncrypt, heeft een private vpn tunnel, toegangsbeheer met gebruikersnaam en wachtwoord en heeft anti-virus-, spam- en contentfilters. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via de mail naar info@MindfulnessCentrumHaarlem.nl.


Privacy Verklaring - Mindfulness Centrum Haarlem

Informatie of vragen?Heb je vragen, bel dan


Telefoon: 06 -10 25 00 77